MEDICAL CAMP ORGANISED AT MUMBAI TELUGU SEVA SANGHAM - PRATIKSHNAGAR

 


MEDICAL CAMP ORGANISED AT SHREE PADMASHALI & TELUGU SANGHAM - BHAKTI PARK, WADALA


MEDICAL CAMP ORGANISED AT SHREE TELUGU SANGHAM - MOTILAL NEHRU NAGAR, ANTOP HILL